Merchantvoorwaarden iDEAL in3

Definities en interpretatie

De merchantovereenkomst waarin deze Merchantvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt hierna aangeduid als de ‘Overeenkomst’.

Tenzij anders aangegeven:

hebben in deze Merchantvoorwaarden met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daarin is toegekend in Annex 1 (Definities en interpretatie) bij de Overeenkomst; en

zijn op deze Merchantvoorwaarden de interpretatieregels van toepassing zoals uiteengezet in Annex 1 (Definities en interpretatie) bij de Overeenkomst, met dien verstande dat verwijzingen daarin naar ‘de Overeenkomst’ in dit verband dienen te worden gelezen als verwijzingen naar ‘de Merchantvoorwaarden’.

Intellectuele eigendomsrechten

De Merchant zal de iDEAL in3 betaalmethode actief presenteren aan haar Klanten middels het tonen van (beeld)merken en/of logo’s van iDEAL in3 op haar website en, indien van toepassing, in haar fysieke winkel. Hierbij zal de Merchant onverwijld gevolg geven aan alle redelijke instructies van iDEAL in3.

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan iDEAL in3 of diens licentiegevers.

Behoudens voor de doeleinden van de Overeenkomst, is het de Merchant niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van iDEAL in3 of om producten waarop intellectuele eigendomsrechten van iDEAL in3 rusten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van iDEAL in3 en met inachtneming van de eventuele voorwaarden die iDEAL in3 aan dergelijke toestemming verbindt.

Verplichtingen Merchant

De Merchant staat ervoor in en ziet erop toe dat:

de benodigde informatie in verband met de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de sanctieregelgeving, waaronder ten minste de informatie opgenomen in Annex 1(Merchantinformatie) bij deze Merchantvoorwaarden bij de PSP is aangeleverd; en

alle door of namens haar uit hoofde van de Overeenkomst aan iDEAL in3 verstrekte informatie volledig, juist en niet misleidend is.

iDEAL in3 (of de PSP) kan te allen tijde de Merchant verzoeken om meer informatie te verstrekken dan opgenomen in Annex 1 (Merchantinformatie) bij deze Merchantvoorwaarden. De Merchant is verplicht om de verzochte informatie onverwijld te verstrekken. De Merchant is ook verplicht om wijzigingen in de eerder uit hoofde van Artikel 3.1. (a) van deze Merchantvoorwaarden verstrekte informatie door te geven.

De Merchant zal ervoor zorgdragen dat de Klant na de Klantaankoop de bezorglocatie van het Product niet kan aanpassen (via (de website van) de Merchant, het koeriersbedrijf, track & trace of anderszins).

Na de Klantaankoop bewaart de Merchant ten behoeve van iDEAL in3, en op eerste verzoek verstrekt de Merchant onverwijld aan iDEAL in3:

bij een Klantaankoop:

in haar webwinkel, het bijbehorende verzendbewijs; of

in haar fysieke winkel, de bijbehorende door de Klant ondertekende afleverbon, met indien van toepassing het bijbehorende serienummer en bewijs van akkoord van de Klant van verval van zijn herroepingsrecht bij een Product dat maatwerk is;

alle bescheiden die iDEAL in3 naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, in de door iDEAL in3 gewenste vorm en op de door iDEAL in3 gewenste wijze; en

bij een Product dat de Merchant geheel of gedeeltelijk retour heeft aanvaard of een Klantaankoop die de Merchant anderszins geheel of gedeeltelijk heeft gecrediteerd, de creditnota.

De Merchant zal zich ertoe inspannen om fraude ten aanzien van de Klant, de Klantaanmelding, de Klantaankoop, het Product en de Klantvordering te voorkomen. De Merchant zal iDEAL in3 onverwijld informeren zodra zij fraude ontdekt of vermoedt (inclusief maar niet beperkt tot ontdekking of vermoeden van een ongeldig of niet bestaand e-mailadres of telefoonnummer van de Klant).

Op eerste verzoek zal de Merchant haar medewerking verlenen aan incassowerkzaamheden door iDEAL in3 of derden ten aanzien van de Klant en de Overgedragen Vordering (inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van inlichtingen en documentatie).

De Merchant zal op eerste verzoek iDEAL in3 en haar financiers in staat stellen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover iDEAL in3 en/of haar financiers daarvoor afhankelijk zijn van de Merchant en aan iDEAL in3 alle informatie aanleveren die iDEAL in3 en/of haar financiers dient aan te leveren bij een bevoegde toezichthouder. Indien de Merchant een informatieverzoek of (voorgenomen) maatregel van een bevoegde toezichthouder ontvangt in verband met de Overeenkomst en/of de dienstverlening van iDEAL in3, zal de Merchant iDEAL in3 hierover informeren.

Duur en opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elke Partij zonder opgaaf van redenen per direct worden opgezegd per aangetekende brief.

Op alle voorafgaand aan beëindiging van de Overeenkomst ingediende Klantaanmeldingen blijven de bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van toepassing.

(Beperking van) aansprakelijkheid

iDEAL in3 is onder geen beding aansprakelijk voor:

welke indirecte schade dan ook, zoals gevolgschade; en

welke directe schade dan ook anders dan geleden verlies (zoals bedoeld in art. 6:96 BW, ander nadeel en gederfde winst zoals bedoeld in art. 6:95 en 6:96 BW uitdrukkelijk uitgezonderd).

iDEAL in3 is slechts aansprakelijk voor schade en geleden verlies bij de Merchant voor zover rechtstreeks het gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of nalatigheid onder de Overeenkomst door iDEAL in3, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van iDEAL in3 altijd is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van iDEAL in3 wordt uitbetaald. Indien er niet wordt uitbetaald onder de verzekering van iDEAL in3, is de aansprakelijkheid van iDEAL in3 beperkt tot hetgeen de Merchant aan iDEAL in3 heeft betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

De Merchant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. iDEAL in3 heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

De Merchant vrijwaart iDEAL in3 voor welke schade dan ook die iDEAL in3 moge lijden door of in verband met:

onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de Merchant aan wie dan ook;

welk doen of nalaten van de Merchant dan ook jegens wie dan ook;

onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van de Merchant; en

welke tekortkoming door de Merchant in de nakoming van welke verplichting jegens iDEAL in3 dan ook, waaronder niet-stipte naleving van redelijke instructies van iDEAL in3 rondom het afhandelen van geretourneerde Producten.

Betaling door de Klant

Indien een Overgedragen Vordering door verrekening of compensatie (bijvoorbeeld met een schuld van de Merchant aan de bijbehorende Klant) geheel of gedeeltelijk tenietgaat, is de Merchant verplicht om onverwijld het verrekende of gecompenseerde bedrag aan het iDEAL in3 Betaaladres uit te betalen.

De Merchant zal er mede op toezien dat de Klant de Overgedragen Vordering betaalt aan het iDEAL in3 Betaaladres (via de door iDEAL in3 aan de Klant toegestuurde digitale betaallink). Indien de Merchant onverhoopt toch een betaling ontvangt van een Klant ter zake van een Overgedragen Vordering, zal zij iDEAL in3 daarvan onverwijld verwittigen en het gehele ontvangen bedrag onverwijld doorbetalen aan het iDEAL in3 Betaaladres.

Betaling door Partijen

De Merchant stemt ermee in dat elke betaling die iDEAL in3 aan de PSP ten behoeve van de Merchant verricht, iDEAL in3 onherroepelijk en onvoorwaardelijk bevrijdt van de bijbehorende betalingsverplichting. Indien de PSP vervolgens de ontvangen bedragen niet of met vertraging uitbetaalt aan de Merchant, is dat iDEAL in3 niet toe te rekenen en komt dat uitsluitend voor rekening en risico van de Merchant.

iDEAL in3 is bevoegd om haar schulden aan de Merchant te verrekenen met haar vorderingen op de Merchant, ongeacht of betaling daarvan dient plaats te vinden via de PSP of een andere partij. De Merchant is niet tot enigerlei verrekening bevoegd jegens iDEAL in3.

Op verzoek is de Merchant verplicht om iDEAL in3 een voorschot en/of (aanvullende) zekerheid te verschaffen.

De Merchant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de BTW-afdracht over de Overgedragen Vordering. Deze verantwoordelijkheid wordt nimmer overgenomen door iDEAL in3.

De Merchant en iDEAL in3 zijn van mening dat ter zake de overdracht van Klantvorderingen door de Merchant aan iDEAL in3 geen BTW is verschuldigd. Voor zover toch BTW verschuldigd mocht zijn met betrekking tot de overdracht van Klantvorderingen door de Merchant aan iDEAL in3, dan is zij voor rekening en risico van de Merchant.

Alle door de Merchant aan iDEAL in3 verschuldigde bedragen zijn exclusief eventuele BTW. Indien de wet daartoe verplicht, wordt BTW door iDEAL in3 in rekening gebracht aan de Merchant onder uitreiking van een factuur.

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door de Merchant van de aan iDEAL in3 verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na welke door iDEAL in3 gekozen factuurdatum dan ook, zonder dat de Merchant recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de hiertoe door iDEAL in3 aangewezen bankrekening. Indien de Merchant niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is de Merchant:

van rechtswege in verzuim en is iDEAL in3 gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen; en

gehouden tot vergoeding van alle door iDEAL in3 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 exclusief BTW. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Privacy

Elke Partij is zelfstandig verantwoordelijk voor haar verwerking van de Klantgegevens.

Voor wat betreft de uitwisseling van de Klantgegevens tussen Partijen, geldt het volgende in aanvulling op Artikel 4.1(e) van de Overeenkomst:

de Merchant zal de Klant in haar privacyverklaring conform de AVG informeren over de uitwisseling van Klantgegevens met iDEAL in3 uit hoofde van het gebruik van iDEAL in3 en de Overeenkomst;

elke Partij is voor haar eigen verwerkingen benaderbaar voor de betrokkenen voor het uitoefenen van hun rechten of indienen van klachten zoals bedoeld in de AVG en de Uitvoeringswet AVG;

mocht een betrokkene zich tot de verkeerde Partij wenden, dan verwijst die Partij de betrokkene door naar de juiste verwerkingsverantwoordelijke; en

indien zich een datalek voordoet met betrekking tot de uitgewisselde persoonsgegevens, dan rust op elke Partij de zelfstandige plicht tot onderzoek en afhandeling daarvan conform de AVG. De Merchant zal in overleg treden met iDEAL in3 voordat zij hierover mededelingen doet aan een toezichthouder, een betrokkene of de media.

iDEAL in3 verwerkt persoonsgegevens van UBO’s, bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van de Merchant conform de Merchantprivacyverklaring. De Merchant draagt er zorg voor dat de betrokken personen conform de AVG van de Merchantprivacyverklaring in kennis worden gesteld.

De Merchant staat in voor de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, deze Merchantvoorwaarden, de AVG en de Uitvoeringswet AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en vrijwaart iDEAL in3 en haar financiers voor aanspraken van derden ter zake, tenzij de Merchant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan iDEAL in3 en/of haar financiers moeten worden toegerekend.

iDEAL in3 zal zoveel als technisch mogelijk is medewerking verlenen aan de door de Merchant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van iDEAL in3 begrepen en komen volledig voor rekening van de Merchant.

Indien iDEAL in3 op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. iDEAL in3 staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijke omschrijving van de beveiliging ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau waartoe iDEAL in3 wettelijk gezien gehouden is.

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is iDEAL in3 gerechtigd de Merchant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. iDEAL in3 is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Merchant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan noodzakelijke en geautoriseerde personeelsleden kenbaar. iDEAL in3 is nimmer aansprakelijk voor, en zal op eerste verzoek door de Merchant worden gevrijwaard tegen, schade die het gevolg is van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van iDEAL in3.

Geheimhouding

De Partijen zullen de vorm en inhoud van de Overeenkomst, alsmede enige niet-publieke gegevens die zij met elkaar delen, vertrouwelijk en met geheimhouding behandelen. Het is Partijen toegestaan de Overeenkomst en andere vertrouwelijke informatie te delen met hun adviseurs, alsmede met hun financiers, investeerders, toezichthouders en groepsmaatschappijen en diens adviseurs, alsmede indien daartoe verplicht op grond van wet- en regelgeving of een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.

Partijen zullen de niet-publieke gegevens die zij onder of uit hoofde van de Overeenkomst van elkaar ontvangen, uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Overig

Indien en voor zover een bepaling van de Overeenkomst of deze Merchantvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, zullen Partijen te goedertrouw onderhandelen over een alternatieve bepaling die de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

Geen Partij wordt geacht afstand te hebben gedaan van enigerlei recht onder of uit hoofde van de Overeenkomst of deze Merchantvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan.

iDEAL in3 is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen en werkzaamheden uit te besteden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dat laat onverlet dat zij zelf aanspreekpunt en contractspartij blijft van de Merchant.

Indien de Merchant bestaat uit meerdere (rechts)personen, zijn al deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de Merchant onder en uit hoofde van de Overeenkomst.

De administratie van iDEAL in3 levert prima faciebewijs op van de door en aan haar verschuldigde bedragen onder en uit hoofde van de Overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Wijziging en aanvulling

Met uitzondering van hetgeen in Artikel 11.2 van deze Merchantvoorwaarden is bepaald, zijn wijzigingen en aanvullingen onder of uit hoofde van de Overeenkomst uitsluitend geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

De Overeenkomst en/of deze Merchantvoorwaarden kunnen door iDEAL in3 worden gewijzigd of aangevuld ten aanzien van alle merchants waarmee zij dezelfde merchantovereenkomst en/of merchantvoorwaarden heeft afgesproken. Voordat wijzigingen of aanvullingen ingaan ten aanzien van de Merchant, informeert iDEAL in3 de Merchant minimaal vier weken van tevoren. Indien de Merchant voorafgaand aan de ingangsdatum van de door iDEAL in3 aangekondigde wijzigingen of aanvullingen daarmee uitdrukkelijk niet akkoord gaat, is elke Partij bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen conform Artikel 4 van deze Merchantvoorwaarden.

Toepasselijk recht; forumkeuze

Op de Overeenkomst en eventuele daarmee verband houdende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen onder en uit hoofde van de Overeenkomst en eventuele daarmee verband houdende niet-contractuele verbintenissen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Annex 1

Merchantinformatie:

Een verklaring over het doel van de zakelijke relatie van de Merchant met iDEAL in3.

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel ten aanzien van de Merchant, niet ouder dan 3 maanden.

Informatie over de structuur en zeggenschap van de Merchant.

Informatie over de UBO(‘s) van de Merchant, inclusief een kopie van het UBO register (voor zover mogelijk).

Informatie ter verificatie van de UBO(‘s) van de Merchant, inclusief een kopie van een identiteitsbewijs van de UBO(‘s) waarbij het burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt.

Informatie over de vertegenwoordigers/bestuurders van de Merchant, inclusief een kopie van een identiteitsbewijs van de vertegenwoordigers/bestuurders waarbij het burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt.

Informatie waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger van de Merchant bevoegd is om de Merchant te vertegenwoordigen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een schriftelijke volmacht).

Bewijs dat de IBAN van de Merchant op naam staat van de Merchant, zoals een kopie van een zakelijke bankpas of een bankafschrift.

Laatste update: 21 september 2023